CoolUnite donerer legetøj til udsatte børn

"Ballonen er 2 børnegrupper i aldrene 8-11 år og 12-14 år. Børnene er vokset op med en eller begge forældre med et alkoholproblem, og vi hjælper dem med at bryde tabu og tale om det. Desuden at spejle sig i andre børn med de samme problemer, at finde ud af, at de ikke er alene. Vi laver forskellige ting, taler, græder, griner, leger en del og bruger forskellige redskaber for at komme videre i børnenes liv. Grupperne er forankret i sundhedstjenesten, Frederikshavn Kommune”
- Jette Gram, Sundhedsplejeske, Frederikshavn Kommune


CoolUnite donerer 300.000 kr. til Danmarks første hospice til børn og unge

Børn og unge med livstruende sygdom har ret til samme lindrende og aflastende tilbud som voksne med livtruende sygdom. Derfor har Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup i 2015 åbnet Lukashuset.

Lukashuset er Danmarks første og eneste hospicetilbud til børn og unge. I Lukashuset kan børn og unge med livstruende sygdom blive indlagt sammen med deres familier.

En stor del af de indlagte børn har lange sygdomsforløb og mange indlæggelser på børneafdelinger bag sig. I Lukashuset tages hånd om fysiske symptomer, som smerte, kramper, åndedrætsproblemer, men også om familiens samlede situation. Når et barn får en livstruende sygdom, er det hele familien, der bliver ramt. Derfor er der tale om en helhedsindsats, som har til formål at lindre det syge barn såvel som forældre og søskende og at øge livskvaliteten for hele familien.

Lukashuset tilbyder en ramme, hvor der er plads til at familien kan bo og leve sammen samtidig med at der er det nødvendige sundhedsfaglige personale og udstyr. Personalegruppen er tværfaglig sammensat af overlæger med speciale i hhv. børnesygdomme og lindring, sygeplejersker, fysioterapeut, præst, psykolog, pædagog og socialrådgiver. Hertil kommer en musiker, klovn og alle de frivillige.

Sankt Lukas Stiftelsen er en over 100 år gammel diakonissestiftelse, der altid har haft det som mål at hjælpe mennesker i udsatte situationer. I midten af sidste år hundrede var der over 300 diakonisser, som boede på Stiftelsen og arbejdede på eksempelvis Stiftelsens hospital, sygeplejeskole eller børnehave. I dag er antallet af diakonisser dog meget begrænset- Tiderne har ændret sig, og det er ikke længere en vej ret mange vælger. Men Sankt Lukas Stiftelsen lever videre og drives på samme værdiggrundlag – at hjælpe mennesker i udsatte situationer.

I 1992 åbnede Sankt Lukas Stiftelsen Danmarks første hospice for voksne, i 1997 et udgående team til døende i eget hjem og i 2015 Danmarks første hospicetilbud til børn og unge. Lukashuset har endnu ingen offentlige finansiering og drives for fondsmider, gaver, donationer og Stiftelsens egne midler. Vi er derfor taknemmelige for hver en krone, vi modtager, som går direkte til den lindrende indsats til de indlagte familier.

Støt Lukashuset på MobilePay: 24 98 66 66

Læs mere: http://sanktlukas.dk/bornehospice/


CoolUnite donerer 180.000 kr. til Skyggebørn

CoolUnite Fonden har øremærket 180.000 kroner, der ubeskåret går til en særlig indsats for børn i sorg.

Der er — desværre — mange børn og unge, der bliver ramt af den ene eller den anden form for sorg. Dødsfald, skilsmisser eller sygdom — sorgen kan have rod i mange omstændigheder, og ofte sker det, at der opstår en berøringsangst med døden og sorgen. Mange forældre og voksne bliver ramt af afmagt, og mange børn og unge lever ensomt i forældrenes blinde vinkel som resultat af dette, når sorgen skal bearbejdes.

Skyggebørn er en håndsrækning til denne problemstilling.

Den anerkendte psykolog, Jes Dige, der tidligere har arbejdet med sorggrupper for børn i Kræftens Bekæmpelse, er manden bag Skyggebørn. Det var Jes Dige, der stod bag oprettelsen og driften af de allerførste samtalegrupper i Danmark, og her — 25 år senere — er konklusionen klar: Samtalegrupperne virker.

Derfor etablerede Jes Dige Skyggebørn — et gratis tilbud til børn i sorg.

CoolUnites donation er ukompliceret og fri for bureaukrati og administrationsomkostninger. Donationen bygger på en respektfuld og anerkendende omsorg for sårbare børn, og at man får taget hånd om børnene, inden problemerne vokser sig for store.

Donationen vil blandt andet gå til samtalegrupper — et fantastisk værktøj, der tilbyder en unik mulighed for børn og unge for at få sat ord på deres sorg og blive rummet og forstået af fællesskabet.

Skyggebørn priser sig lykkelige ved, at børnene har det godt og hyggeligt sammen. Derfor starter sorggruppen altid ud med fællesspisning og arrangerer løbende aktiviteter, som weekendture og bowlingaftener. Donationen fra CoolUnite vil også gå til at løfte disse aktiviteter.

Skyggebørn og CoolUnite er af samme overbevisning om, at hjælp skal være gratis. Skyggebørns tilbud til børn og unge i sorg er gratis, og derfor er de dybt afhængige af private donationer.

Læs mere om Skyggebørn her: https://skyggeboern.dk

De kan støttes på MobilePay: 53 63 73 36


Coolshop stifter ny børnefond med enestående lav administration

Coolshop har ansat den højt profilerede håndboldspiller Daniel Svensson som frontfigur i den nyindstiftede fond CoolUnite, der skal hjælpe børn i nød. Daniel Svensson aflønnes direkte af Coolshop, og dermed får den nye fond stort set ingen administrationsomkostninger, ligesom de indsamlede beløb går direkte videre til de børn, som fonden støtter.

Aalborg, d. 7. april 2017 – Det bliver den tidligere landsholdsspiller og nuværende Skjern Håndbold-spiller Daniel Svensson, der kommer til at stå i spidsen for den nye børnefond CoolUnite. Daniel Svensson har selv været ramt af kræft to gange og ved derfor alt for godt, hvordan de børn, som fonden støtter, har det. Det er dog ikke udelukkende kræftramte børn, som CoolUnite skal hjælpe, da fonden også etableres for at støtte de mange danske skyggebørn, børn i nød og i det hele taget børn, der mangler en ekstra håndsrækning i livet.

Daniel Svensson skal sideløbende med fondsarbejdet arbejde med velgørenhedsløbet Cool Car Race, som Coolshop også står bag. Sidste år donerede Cool Car Race godt 800.000 kroner til kræftramte børn via en national indsamlingsorganisation, men ifølge Jacob Risgaard, marketingdirektør og medstifter af Coolshop, er det alt for lille en del af pengene, der ender hos børnene.

Det er i min optik et kæmpe problem, at de danske fonde og landsindsamlinger bruger så store summer på administration, markedsføring og lobbyarbejde. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Derfor ansætter vi, muligvis som den første virksomhed herhjemme, en velgørenhedschef, der aflønnes direkte af Coolshop, således at vores fond isoleret set ikke får nogen tunge lønomkostninger og administration. Dermed kan vi fokusere på at indsamle penge til børn i nød, så de får så meget ud af pengene som muligt, siger Jacob Risgaard.

Det bliver ikke bare de indsamlede midler fra Cool Car Race, der går videre til CoolUnite. Alle indtægterne fra Jacob Risgaards mange foredrag hvert år går ubeskåret videre til CoolUnite. Desuden er det planen, at Daniel Svensson skal planlægge all star sportsevents, koncerter, m.v.

CoolUnite får formentlig landets laveste administrationsomkostninger, og det er klart, at jeg vil bruge mit eget navn til at promovere det arbejde, vi gør for børnene. Min baggrund og det faktum, at jeg de næste fem år skal kontrolleres for kræft, gør, at jeg selv har sygdom tæt inde på livet. Det øger min motivation for at samle så mange penge ind til de børn, der har brug for det, og vi er allerede i fuld gang med planlægningen af Cool Car Race, der løber af stablen først i maj i år. Her håber vi selvfølgelig, at vi for første gang kan lade mere end en million kroner gå videre til fonden, kommenterer Daniel Svensson, Chief of Charity, Coolshop.

Daniel Svensson debuterede på det danske A-landshold i 2007 og har siden da spillet otte kampe og scoret 15 mål i nationaldragten. I dag spiller han i Skjern Håndbold. Daniel Svensson fik konstateret lymfekræft i 2013 og var erklæret rask, da han i 2016 fik et tilbagefald. I dag er sygdommen under kontrol, og Daniel Svensson er således klar til at arbejde som fuldtidsansat Chief of Charity i Coolshop og CoolUnite.


For yderligere information, kontakt venligst:

Jacob Risgaard
Marketingdirektør og medstifter
Coolshop
t: 51 24 33 42

Daniel Svensson
Chief of Charity
Coolshop
t: 51 90 99 95

Presseservice
Jacob Lange
Lange PR
t: 20 76 30 20 / jacob@langepr.dk

Daniel Svensson
Chief of Charity
Coolshop
Jacob Risgaard
Marketingdirektør og medstifter
Coolshop

UK version:

Coolshop has founded a new charity fund for children with astoundingly low administration costs

Coolshop has hired a high profile handball player Daniel Svensson as the front figure for the newly founded charity fund CoolUnite, which will help children in need. Daniel Svensson is paid directly by Coolshop, and therefore the new fund will have virtually no administration costs and all the efforts can be sent directly to the children supported by the fund.

Aalborg, Denmark April 7th 2017 – Former national team player and current Skjern Håndball handball team player Daniel Svensson will be standing in the front line of the charity fund CoolUnite. Daniel Svensson has been through cancer himself twice and knows all too well how the children going through the same, whom the fund will support, are feeling. It is not only children struck by cancer that the fund will support, the fund is also established to support the many other (Danish) sick children, the children in need, and those who need extra helping hand in life.

Daniel Svensson will alongside the charity fund work collaborate with the charity organization Cool Car Race, which has also been founded by Coolshop already in 2012. Last year Cool Car Race donated over 100 000 eur to children going through cancer, through a national charity fundraising organization, but according to Jacob Risgaard, marketing director and co-founder of Coolshop, the amount of money that reaches the children is too little from the money that is collected.

It is in my view a huge problem, that the Danish funds and charity fund raisings use so much money on administration, marketing and lobbying. We simply cannot ignore it. That is the reason we employ, possibly as the first company in Denmark, one good will leader who is paid directly by Coolshop in order to have the fund isolated from heavy administration and labor costs. This allows us to focus on gathering money for the children in need, in a way that they can also receive as much as possible. - Jacob Risgaard

It is not only the money gathered through Cool Car Race that will go further to CoolUnite. All the proceeds from the many presentations Jacob Risgaard holds each year will go to CoolUnite. Moreover the plan is to have Daniel Svensson organize all star sports events, concerts, etc.

CoolUnite has one of the lowest administration costs in the whole country, and it is clear that I will use my own name to promote the work that we do, for the children. My background together with the fact that for the next five years I will have to go to follow-up cancer care, means I know also myself how it is to live with cancer. My personal experiences build my motivation to gather as much money as possible for the children who need it, and we are already in full speed with planning the next Cool Car Race that takes place in May this year. Our hopes are to gather more than 150 000 eur to go directly to the fund. – Daniel Svensson, Chief of Charity, Coolshop.

Daniel Svensson debuted in the Danish A-national team in 2007 and has since played eight tournaments and scored 15 goals in the national team. Currently he plays in Skjern Hånball handball team. Daniel Svensson was diagnosed with lymphoma cancer in 2013 and he was declared healthy afterwards, but had a recurrence in 2016. Today the cancer is under control, and Daniel Svensson is ready to work as full time Chief of Charity in Coolshop and CoolUnite.