Bliv erhvervspartner og gør en forskel

Vil du og din virksomhed gøre en konkret forskel for udsatte og syge børn? Så står vi klar til at finde vej for det samarbejde, der passer bedst til jeres ønsker. Det kan blandt andet være igennem et bronze, sølv eller guld sponsorat, indsamlingspartnerskaber og samarbejder omkring vores arrangementer..

Kontakt os for at starte dit sponsorat

CoolUnite Fonden

Loftbrovej 28-30, 9400 Nørresundby

CVR-nr.: 39175193

Kontakt

Kontakt os på 

7693 3036

Et samarbejde med os vil udover at gøre en mærkbar forskel også kunne bidrage til jeres CSR-strategi, engagere jeres medarbejdere og kunder – og ikke mindst skabe en positiv fortælling om at jeres virksomhed bruger jeres indflydelse til at gøre en forskel for sårbare børn og deres familier. 

I kan også give et bidrag 

Hjælp os med at give udsatte og sygdomsramte børn en håndsrækning. Med dit bidrag kan vi give flere børn en pause fra en hård hverdag, gode oplevelser og trygge voksne at gå til.

Gør en forskel og støt de børn, der har allermest brug for det lige nu.

Af hjertet tak.  

MobilePay
Nr.: 42233

Bankoverførsel 
Reg. nr.: 7117
Konto nr.: 1353841

Husk at angive CPR-nummer, hvis du ønsker at få fradrag fra SKAT for din donation.

Tak til vores erhvervspartnere 

Coolshop støtter CoolUnite
Adjø støt CoolUnite
TuaMea sponsor
Anyday støtter CU
QuickInfo støtter CoolUnite
Støt CoolUnite via Odendo

Få skattefradrag 

Når du støtter CoolUnite, kan du få fradrag. I 2023 kan du som virksomhed få fradrag på op til DKK 17.700, uanset om du har indbetalt til en eller flere foreninger. Samlevende ægtefæller kan hver for sig give bidrag og opnå fradragsret for egne bidrag.

Vi skal bruge dit CPR- eller CVR-nummer
Hvert år i januar indberetter vi de bidrag vi har modtaget direkte til SKAT. Har du ikke allerede oplyst dit CPR- eller CVR-nummer i forbindelse med et bidrag, er du meget velkommen til at kontakte os på
info@coolunite.dk.

På årsopgørelsen fra SKAT kan du se hvilket beløb, der er indberettet.

CoolUnite er godkendt som almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, fonde, stiftelser og institutioner m.v. og religiøse samfund se bestemmelser her:

Skattestyrelsen godkender foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, som bruger deres midler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Skattestyrelsen har i bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018, fastsat regler om godkendelse efter LL (ligningsloven) § 8 A og § 12, stk. 3. For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer med et objektivt præg. Formålet skal derfor komme en vis videre personkreds til gode. Godkendelsen af almenvelgørende eller almennyttige foreninger mv. forudsætter, at de ved deres formål eller adfærd ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Betingelser for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser og institutioner mv.

Godkendelse efter LL (ligningsloven) § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. forudsætter, at følgende grundlæggende betingelser er opfyldt:

 1. Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.
 2. Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.
 3. Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution m.v.
 4. Der skal ved afgivelse af erklæring oplyses, hvorvidt der i det forudgående kalenderår fra samme udenlandske gavegiver er modtaget en eller flere gaver, der sammenlagt overstiger 20.000 kr.
 5. Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger 150.000 kr.

Se bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018 § 1.

Foreninger, der er et selvstændigt retssubjekt, skal udover at opfylde betingelserne i bekendtgørelsens § 1 opfylde følgende betingelser:

 • Foreningens bestyrelse må ikke i overvejende grad være selvsupplerende
 • Foreningen skal have over 300 kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS, og kontingentet skal have en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.
 • Foreningen er ikke medlem af en allerede godkendt hovedforening. Denne betingelse gælder dog ikke, hvis den ansøgende forening er en landsorganisation.

Se bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018 § 2

Fonde, stiftelser og institutioner m.v. skal ud over at opfylde ovennævnte fem grundlæggende betingelser i § 1 enten:

 • være omfattet af lov om fonde og visse foreninger, eller
 • være omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, eller
 • ledes af et styrelsesorgan, hvor mindst ét medlem er uafhængigt og uvildigt i forhold til stifterne.

Se bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018 § 3.

Det er desuden en betingelse for godkendelse, at følgende grundlæggende betingelser fremgår af vedtægterne:

  1. Formålet er almenvelgørende eller almennyttigt, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode.
  2. Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
  3. Foreningen, fonden, stiftelsen, institutionen m.v. eller det religiøse samfund er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvorved forstås, at hovedparten af styrelsesorganerne og hovedkontoret skal have sæde her i landet eller i et andet EU/EØS-land.

Se bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018 § 5.

Hos CoolUnite opererer vi med en masse forskellige måder at indsamle midler på til de mange gode formål vi hvert år støtter. Vi afventer lige pt en afgørelse fra skattestyrelsen vedr fradrag på differencen imellem varekøb og varesalg ved for eksempel velgørenhedsaktioner, vi forventer denne falder ud til vores fordel. indtil denne er bekræftet er det desværre ikke muligt at benytte sig af det årlige fradrag på 17.700,- når der foreligger en modydelse/varekøb.